Zásady ochrany osobních údajů

Advanto Group s.r.o.

Tyto zásady ochrany osobních údajů(dále jen „Ochrana soukromí“) popisují, které informace správce osobních údajů, společnosti Advanto Group s.r.o., IČO: 08863032, se sídlem Běhounská 5/18, Brno-město, 602 00 Brno, tel: +420 607 149 025, email: kolbl@advanto.cz(dále jen „Poskytovatel“), shromažďuje a zpracovává od svých stávajících a/nebo potenciálních zákazníků, uživatelů a/nebo návštěvníků (dále jen „Zákazník“)internetové aplikace Poskytovatele, umístěné na adrese: app.advanto.cz (dále jen „Aplikace“) a jaká bezpečnostní opatření jsou zavedena za účelem zajištění jejich potřebné ochrany.

Návštěvou a/nebo užíváním Aplikace Zákazník souhlasí s touto Ochranou soukromí. Poskytovatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit nebo upravit podmínky Ochrany soukromí.

Ochrana osobních údajů se řídí zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“).

1. Zpracovávané osobní údaje

 1. Zpracovávanými osobními údaji Zákazníka jsou zejména: (i) identifikační údaje (jméno a příjmení, datum narození a rodné číslo)a (ii) adresní a kontaktní údaje (telefon a e-mail, adresa, IP adresa zařízení), (iii) popisné (zaměstnanecké) údaje (osobní číslo zaměstnance), (iv) bankovní údaje (číslo bankovního účtu), (v) mzdové informace (informace o výši mzdy, odpracovaných hodinách, provedených výběrech), (vi) informace o komunikaci Poskytovatele se Zákazníky a (vii) informace o využívání Aplikace Zákazníky (dále jen „Osobní údaje“).
 2. Osobní údaje Poskytovateli předává přímo Zákazník nebo jeho zaměstnavatel, jak je tento pojem definován ve Všeobecných obchodních podmínkách.
 3. Zákazník bere na vědomí, že je povinen Osobní údaje uvádět vždy správně a pravdivě a bez zbytečného odkladu informovat Poskytovatele o jakýchkoliv jejich změnách.

2. Účely zpracování Osobních údajů

 1. Poskytovatel Osobních údajů zpracovává z titulu:
 • plnění smlouvy uzavřené se Zákazníkem (dále jen „Smlouva“);
 • plnění zákonných povinností; a/nebo
 • oprávněných zájmů Poskytovatele.

    2. Osobní údaje jsou Poskytovatelem zpracovávány pro následující účely:

 • Identifikace a ověření Zákazníka: Poskytovatel v rámci poskytování služeb na základě Smlouvy potřebuje identifikovat a ověřit totožnost Zákazníka. Tyto Osobní údaje Poskytovatel zpracovává v rámci plnění Smlouvy. Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu trvání Smlouvy a následně tři roky po jejím ukončení.
 • Používání Aplikace: Pro zajištění funkčnosti Aplikace Poskytovatel potřebuje zpracovávat Osobní údaje, aby umožnil Zákazníkovi plný přístup do Aplikace a její užívání, zjistit, v jaké výši je možno provést výběr a zajistit samotné podání žádosti o výběr a její zpracování Poskytovatelem. Tyto Osobní údaje Poskytovatel zpracovává v rámci plnění Smlouvy. Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu trvání Smlouvy a následně tři roky po jejím ukončení.
 • Komunikace se Zákazníkem a řešení stížností: Poskytovatel zpracovává Osobní údaje za účelem vyřizování požadavků, námětů a stížností Zákazníka. Tyto Osobní údaje Poskytovatel zpracovává v rámci plnění Smlouvy.Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu trvání Smlouvy a následně tři roky po jejím ukončení.
 •  Kontrola a prevence podvodů: Poskytovatel zpracovává Osobní údaje Zákazníků a případně dalších osob za účelem kontroly používání Aplikace a případného odhalování podvodů, a to pro ochranu zájmů svých i zájmů Zákazníků. Tyto Osobní údaje Poskytovatel zpracovává na základě svého oprávněného zájmu. Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu trvání Smlouva následně tři roky po jejím ukončení, v případě odhalení podvodu po dobu jeho následného řešení.  
 • Vylepšování Aplikace: Poskytovatel zpracovává Osobní údaje za účelem vylepšování Aplikace, aby co nejvíce naplňovala očekávání Zákazníků a odpovídala vývoji na trhu. Tyto Osobní údaje Poskytovatel zpracovává na základě svého oprávněného zájmu. Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu trvání Smlouvy.
 • Řešení sporů: Poskytovatel může zpracovávat Osobní údaje Zákazníků a případně dalších osob za účelem určení svých právních nároků a jejich případného vymáhání, nebo jejich obhajoby. Tyto Osobní údaje Poskytovatel zpracovává na základě svého oprávněného zájmu. Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu trvání případného sporu
 •  Přímý marketing: Poskytovatel zpracovává Osobní údaje Zákazníků za účelem informování Zákazníka o svých službách a produktech. Tyto Osobní údaje Poskytovatel zpracovává na základě svého oprávněného zájmu. Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu trvání Smlouvy.

       3. Poskytovatel bude uchovávat data a informace, včetně Osobních údajů, po výše uvedenou dobu, není-li zákonem vyžadována delší doba jejich uchování. Po uplynutí stanovené doby uchovávání Poskytovatel Osobní údaje vymaže.

       4. V případě, že Zákazník nedokončí svou registraci v rámci Aplikace, budou Osobní údaje smazány nejpozději 365 (třistašedesátpět) dní po posledním kroku v nedokončeném procesu registrace.

V případě, že Zákazník smaže svůj účet v Aplikaci, aniž by provedl výběr nebo využil jiných služeb Advanto, budou Osobní údaje smazány nejpozději 90 dní po zrušení účtu Zákazníkem.

       5. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. Poskytovatel neprovádí automatické individuální rozhodování ve smyslu čl. 22 Nařízení.

3. Cookies a využívání anonymních údajů

 1. Při užívání Aplikace Poskytovatel využívá tzv. cookies, kterými jsou malé datové soubory ukládané na zařízení Zákazníka po návštěvě Webové stránky a které zvyšují uživatelský komfort při návštěvě Webové stránky. V rámci užívání cookies Poskytovatel zaznamenává Zákazníkovu URL, IP adresu, typ prohlížeče a jazyka, název hostitele, rozlišení obrazovky, umístění a časové pásmo, typ zařízení a datum a čas návštěvy Aplikace, jakož i informaci o tom, kterou část Aplikace Zákazník navštívil.
 2. Pokud Zákazník navštíví Aplikaci a nastavení jeho prohlížeče ukládání cookies na jeho koncovém zařízení umožňuje, považuje Poskytovatel takovéto nastavení za souhlas se zpracováním Osobních údajů a s ukládáním cookies. Pokud si Zákazník nepřeje, aby k ukládání cookies na jeho zařízení docházelo, může tuto funkci na svém zařízení zakázat.

4. Předávání Osobních údajů

 1. Poskytovatel nepředává Osobní údaje žádné třetí osobě, s výjimkou:
 • zaměstnavatele Zákazníka, jak je tento pojem definován ve Všeobecných obchodních podmínkách, dle Smlouvy,
 • poskytovatele platebních služeb pro administraci výběru,
 • poskytovatelů účetních, daňových a/nebo právních služeb,
 • poskytovatelů serverových služeb,
 • poskytovatelů webových analytických a vyhodnocovacích nástrojů,
 • poskytovatelů SMS brány (telefonní číslo),
 • poskytovatelů služeb zákaznických center.

Osobní údaje budou v těchto případech poskytnuty pouze v minimálním (nezbytném) v rozsahu. Poskytovatel může pověřit třetí osobu (jakožto zpracovatele) zpracováním Osobních údajů.

Poskytovatel Osobní údaje nepředává do třetí země mimo Evropskou unii nebo mezinárodní organizaci.

5. Zabezpečení

 1. Osobní údaje Zákazníků jsou dostatečně zabezpečeny proti ztrátě, zničení, změně, zneužití, neoprávněnému zpřístupnění, přenosům a/nebo zpracování, prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatřeních přijatých s přihlédnutím ke stavu techniky, nákladům na provedení, povaze, rozsahu, kontextu a účelům zpracování, jakož i míře rizik pro práva a svobody fyzických osob.
 2. Pro dosažení potřebné úrovně zabezpečení Poskytovatel zavedl zejména následující technická a organizační opatření, systémy vnitřní kontroly a prostředky ochrany informačních technologií:
 • antivirovou ochranu,
 • zabezpečení výpočetní techniky (např. uživatelským jménem a heslem),
 • šifrování dat (SSL certifikát),
 • omezení při ukládání, dispozici s a/nebo likvidaci dat,
 • fyzické zabezpečení prostor (např. uzamykatelné vstupní dveře, vstupní karty, uzamykatelné skřínky),
 • pravidelné zálohování a obnovitelnost dat, apod.

6. Práva zákazníků

 1. Zákazník má v souvislosti se zpracováním Osobních údajů následující práva:
 • Právo na přístup k Osobním údajům.
  Zákazník je oprávněn od Poskytovatele požadovat informaci např. o tom, zda jsou jeho Osobní údaje zpracovávány či nikoliv a pokud ano, má právo na přístup k informacím o účelech zpracování, kategoriích dotčených Osobních údajů, příjemcích nebo kategoriích příjemců atd. Zákazník má právo na poskytnutí kopií zpracovávaných Osobních údajů.
 • Právo na opravu Osobních údajů.
  Zákazník má právo na opravu nepřesných či doplnění neúplných Osobních údajů.
 • Právo na výmaz Osobních údajů („právo být zapomenut“).
  Ve stanovených případech – například, když zpracovávané Osobní údaje nejsou pro stanovené účely nadále potřebné – má Zákazník právo požadovat, aby Poskytovatel jeho Osobní údaje vymazal.
 • Právo na omezení zpracování. 
  Zákazník má v určitých případech právo na omezení zpracování Osobních údajů, které se jej týkají, a to např. pokud popírá přesnost Osobních údajů.
 • Právo na přenositelnost údajů.
  Právo na přenositelnost Osobních údajů se týká pouze případů, kdy jsou Osobní údaje Zákazníkem poskytnuty Poskytovateli (i) na základě Smlouvy nebo souhlasu se zpracováním a (ii) jsou zpracovávány automatizovaně. Při uplatnění práva na přenositelnost předá Poskytovatel Osobní údaje Zákazníkovi nebo jím určenému správci ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.
 • Právo odvolat souhlas.
  Pokud jsou Osobní údaje zpracovávány na základě uděleného souhlasu se zpracováním Osobních údajů, může jej Zákazník vůči Poskytovateli kdykoliv odvolat.
 • Právo vznést námitku.
  Je-li zpracování Osobních údajů prováděno pro účely oprávněných zájmů Poskytovatele nebo pro účely provádění úkolu ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, vč. automatizovaného rozhodování a/nebo profilování, má Zákazník právo vznést námitku proti zpracování.

       2. Svá práva může Zákazník uplatnit na základě žádosti na e-mailové adrese kolbl@advanto.cz. Žádost Poskytovatel vyřídí co nejdříve, nejpozději však do jednoho (1) měsíce. Lhůtu je Poskytovatel oprávněn v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit až o dva (2) měsíce. O prodloužení Vás bude Poskytovatel informovat.

       3. Veškerá sdělení a vyjádření (vč. vyřizování žádostí Zákazníků) jsou poskytována bezúplatně. Pokud by však žádost Zákazníka byla zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména by se opakovala, je Poskytovatel oprávněn si za její vyřízení účtovat přiměřený poplatek, odpovídající administrativním nákladům spojeným s poskytnutím požadovaných informací.

       4. Pokud se Zákazník domnívá, že zpracováním jeho Osobních údajů došlo k porušení příslušných právních předpisů, má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (adresa: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, el. podatelna: posta@uoou.cz).

7. Kontakt

Advanto Group s.r.o.

Adresa: Běhounská 5/18, Brno-město, 602 00 Brno

Tel.: +420 607 149 025

Email: kolbl@advanto.cz

Stránky Advanto.cz používají k poskytování svých služeb soubory Cookies. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů Cookies. Více v našich Zásadách ochrany osobních údajů.