Zásady ochrany osobních údajů

Advanto

Tyto zásady ochrany osobních údajů (dále jen "Ochrana soukromí") popisují, jaké informace společnost Advanto (dále jen "Dodavatel") shromažďuje a zpracovává od svých stávajících a/nebo potenciálních zákazníků, uživatelů a/nebo návštěvníků (dále jen "Zákazník") webové aplikace dodavatele umístěné na adrese: moje.advanto.io (nebo moje.advanto.cz) (dále jen"Aplikace") a jaká bezpečnostní opatření jsou použita k zajištění potřebné ochrany.

Advanto je skupina společností, kterou tvoří: 

 • Advanto Group s.r.o., IČ 08863032, se sídlem Běhounská 5/18, Brno-město, 602 00 Brno
 • Advanto Capital s.r.o., IČ: 19913788 se sídlem Italská 2581/67, 120 00 Praha – Vinohrady
 • Advanto Polska Sp. z o.o., se sídlem Grzybowska 2/29, Varšava, 00-131, Polsko, registrovaná pod číslem KRS0001054129

Návštěvou a/nebo užíváním Aplikace Zákazník souhlasí s touto Ochranou soukromí. Dodavatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit nebo upravit podmínky Ochrany soukromí.

Ochrana osobních údajů se řídí zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU)2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“).

1. Zpracovávané osobní údaje

 1. Zpracovávanými osobními údaji Zákazníka jsou zejména: (i) identifikační údaje (jméno a příjmení, datum narození a rodné číslo) a (ii) adresní a kontaktní údaje (telefon a e-mail, adresa, IP adresa zařízení), (iii) popisné (zaměstnanecké) údaje (osobní číslo zaměstnance), (iv) bankovní údaje (číslo bankovního účtu), (v) mzdové údaje (informace o výši odměny, odpracované době, provedených platbách), (vi) informace o komunikaci Dodavatel služeb se Zákazníky a (vii) informace o používání Aplikace Zákazníkem ("Osobní údaje").
 2. Osobní údaje jsou poskytovány přímo Zákazníkem nebo jeho zaměstnavatelem, jak je tento pojem definován ve Všeobecných obchodních podmínkách, nebo společností ze skupiny společností Advanto na základě základní dohody a za účelem plnění smluv se Zákazníky.
 3. Zákazník bere na vědomí, že je povinen Osobní údaje uvádět vždy správně a pravdivě a bez zbytečného odkladu informovat Dodavatele o jakýchkoliv změnách.

2. Účely zpracování Osobních údajů

 1. Dodavatel zpracovává Osobní údaje na základě:
 • plnění smlouvy uzavřené se Zákazníkem (dále jen „Smlouva“);
 • plnění zákonných povinností; a/nebo
 • oprávněných zájmů Dodavatele.

    2. Osobní údaje jsou Dodavatelem zpracovávány pro následující účely:

 • Identifikace a ověření Zákazníka: Dodavatel je povinen v rámci poskytování služeb na základě Smlouvy identifikovat a ověřit totožnost Zákazníka. Dodavatel tyto Osobní údaje zpracovává v rámci plnění Smlouvy. Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu trvání Smlouvy a následně po dobu tří let po jejím ukončení.
 • Používání Aplikace: Pro zajištění funkčnosti Aplikace musí Dodavatel zpracovávat osobní údaje, aby umožnil Zákazníkovi plnohodnotný přístup k Aplikaci a její používání, aby určil rozsah, v jakém lze odstoupit od smlouvy, a aby zajistil, že žádost o odstoupení od smlouvy bude Dodavatelem skutečně podána a zpracována. Tyto Osobní údaje zpracovává Dodavatel v rámci plnění Smlouvy. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání Smlouvy a následně podobu tří let od jejího ukončení.
 • Komunikace se Zákazníkem a řešení stížností: Dodavatel zpracovává Osobní údaje za účelem vyřizování žádostí, námětů a stížností Zákazníka. Tyto Osobní údaje Dodavatel zpracovává v rámci plnění Smlouvy. Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu trvání Smlouvy a následně tři roky po jejím ukončení.
 • Kontrola a prevence podvodů: Dodavatel zpracovává Osobní údaje Zákazníků a případně dalších osob za účelem kontroly používání Aplikace a případného odhalování podvodů, a to za účelem ochrany zájmů svých i zájmů Zákazníků. Tyto Osobní údaje Dodavatel zpracovává na základě svého oprávněného zájmu. Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu trvání Smlouvy a následně tři roky po jejím ukončení a v případě odhalení podvodu po dobu jeho následného řešení.  
 • Vylepšování Aplikace: Dodavatel zpracovává Osobní údaje za účelem vylepšování Aplikace, aby co nejvíce naplňovala očekávání Zákazníků a odpovídala vývoji na trhu. Tyto Osobní údaje Dodavatel zpracovává na základě svého oprávněného zájmu. Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu trvání Smlouvy.
 • Postoupení pohledávek a řešení sporů: Dodavatel zpracovává Osobní údaje Zákazníků a případně dalších osob za účelem určení svých právních nároků nebo postoupení pohledávek a jejich případného vymáhání, nebo jejich obhajoby. Tyto Osobní údaje Dodavatel předává spolupracujícím subjektům (např. faktoringové společnosti, banky atd.)  Tyto Osobní údaje Dodavatel zpracovává na základě svého oprávněného zájmu. Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu nutnou pro ochranu zájmů Dodavatele.
 • Přímý marketing: Dodavatel zpracovává Osobní údaje Zákazníků za účelem informování Zákazníka o svých službách a produktech. Tyto Osobní údaje Dodavatel zpracovává na základě svého oprávněného zájmu. Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu trvání Smlouvy.
 1. Dodavatel bude uchovávat data a informace, včetně Osobních údajů, po výše uvedenou dobu, není-li zákonem vyžadována delší doba jejich uchování. Po uplynutí stanovené doby uchovávání Dodavatel Osobní údaje vymaže.
 1. V případě, že Zákazník nedokončí svou registraci v rámci Aplikace, budou Osobní údaje smazány nejpozději 365 (třistašedesátpět) dní od posledního kroku v nedokončeném procesu registrace
 1. V případě, že Zákazník smaže svůj účet v Aplikaci, aniž by provedl výběr nebo využil jiných služeb Advanto, budou Osobní údaje smazány nejpozději do 90 dní od smazání účtu Zákazníkem.
 1. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. Dodavatel neprovádí automatické individuální rozhodování ve smyslu čl. 22 Nařízení.

3. Cookies a využívání anonymních údajů

 1. Při užívání Aplikace Dodavatel využívá tzv. cookies, kterými jsou malé datové soubory ukládané na zařízení Zákazníka po návštěvě Webových stránek, a které zvyšují uživatelský komfort při návštěvě Webové stránky. V rámci užívání cookies Dodavatel zaznamenává Zákazníkovu URL adresu, IP adresu, typ a jazyk prohlížeče, název hostitele, rozlišení obrazovky, umístění a časové pásmo, typ zařízení a datum a čas návštěvy Aplikace, jakož i informace o tom, kterou část Aplikace Zákazník navštívil.
 2. Pokud Zákazník navštíví Aplikaci a nastavení jeho prohlížeče ukládání cookies na jeho koncovém zařízení umožňuje, považuje Dodavatel takovéto nastavení za souhlas se zpracováním Osobních údajů a s ukládáním cookies. Pokud si Zákazník nepřeje, aby k ukládání cookies na jeho zařízení docházelo, může tuto funkci na svém zařízení zakázat.

4. Předávání Osobních údajů

 1. Dodavatel nepředává Osobní údaje žádné třetí osobě, s výjimkou:
 • zaměstnavatele Klienta, jak je tento pojem definován ve Všeobecných obchodních podmínkách, dle Smlouvy,
 • společnosti v rámci skupiny Advanto v souladu s uzavřenou smlouvou o zpracování údajů a za účelem plnění Smlouvy se Zákazníkem,
 • poskytovatele platebních služeb pro administraci výběru,
 • poskytovatelů účetních, daňových a/nebo právních služeb,
 • poskytovatelů serverových služeb,
 • poskytovatelů webových analytických a vyhodnocovacích nástrojů,
 • poskytovatelů SMS brány (telefonní číslo),
 • poskytovatelů služeb zákaznických center.

Osobní údaje budou v těchto případech poskytnuty pouze v minimálním (nezbytném) v rozsahu. Dodavatel může pověřit třetí osobu (jakožto zpracovatele) zpracováním Osobních údajů.

Dodavatel Osobní údaje nepředává do třetí země mimo Evropskou unii nebo mezinárodní organizaci.

5. Zabezpečení

 1. Osobní údaje Zákazníků jsou dostatečně zabezpečeny proti ztrátě, zničení, změně, zneužití, neoprávněnému zpřístupnění, přenosům a/nebo zpracování, prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatřeních přijatých s přihlédnutím ke stavu techniky, nákladům na provedení, povaze, rozsahu, kontextu a účelům zpracování, jakož i míře rizik pro práva a svobody fyzických osob.
 2. Pro dosažení potřebné úrovně zabezpečení Dodavatel zavedl zejména následující technická a organizační opatření, systémy vnitřní kontroly a prostředky ochrany informačních technologií:
 • antivirovou ochranu,
 • zabezpečení výpočetní techniky (např. uživatelským jménem a heslem),
 • šifrování dat (SSL certifikát),
 • omezení při ukládání, dispozici s a/nebo likvidaci dat,
 • fyzické zabezpečení prostor (např. uzamykatelné vstupní dveře, vstupní karty, uzamykatelné skřínky),
 • pravidelné zálohování a obnovitelnost dat, apod.

6. Práva Zákazníků

 1. Zákazník má v souvislosti se zpracováním Osobních údajů následující práva:
 • Právo na přístup k Osobním údajům: Zákazník je oprávněn od Dodavatele požadovat informaci např. o tom, zda jsou jeho Osobní údaje zpracovávány či nikoliv a pokud ano, má právo na přístup k informacím o účelech zpracování, kategoriích dotčených Osobních údajů, příjemcích nebo kategoriích příjemců atd. Zákazník má právo na poskytnutí kopií zpracovávaných Osobních údajů.
 • Právo na opravu Osobních údajů: Zákazník má právo na opravu nepřesných či doplnění neúplných Osobních údajů.
 • Právo na výmaz Osobních údajů („právo být zapomenut“): Ve stanovených případech – například, když zpracovávané Osobní údaje nejsou pro stanovené účely nadále potřebné – má Zákazník právo požadovat, aby Dodavatel jeho Osobní údaje vymazal.
 • Právo na omezení zpracování: Zákazník má v určitých případech právo na omezení zpracování Osobních údajů, které se jej týkají, a to např. pokud popírá přesnost Osobních údajů.
 • Právo na přenositelnost údajů: Právo na přenositelnost Osobních údajů se týká pouze případů, kdy jsou Osobní údaje Zákazníkem poskytnuty Dodavateli (i) na základě Smlouvy nebo souhlasu se zpracováním a (ii) jsou zpracovávány automatizovaně.Při uplatnění práva na přenositelnost předá Dodavatel Osobní údaje Zákazníkovi nebo jím určenému správci ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu
 • Právo odvolat souhlas: Pokud jsou Osobní údaje zpracovávány na základě uděleného souhlasu se zpracováním Osobních údajů, může jej Zákazník kdykoliv odvolat.
 • Právo vznést námitku: Je-li zpracování Osobních údajů prováděno pro účely oprávněných zájmů Dodavatele nebo pro účely provádění úkolu ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, vč. automatizovaného rozhodování a/nebo profilování, má Zákazník právo vznést námitku proti zpracování.
 1. Svá práva může Zákazník uplatnit na základě žádosti na e-mailové adrese gdpr@advanto.cz. Žádost Dodavatel vyřídí co nejdříve, nejpozději však do jednoho (1) měsíce. Lhůtu je Dodavatel oprávněn v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit až o dva (2) měsíce. Dodavatel bude Zákazníka o prodloužení informovat.
 1. Veškerá sdělení a vyjádření (včetně vyřizování žádostí Zákazníků) jsou poskytována bezplatně. Pokud by však žádost Zákazníka byla zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména by se opakovala, je Dodavatel oprávněn si za její vyřízení účtovat přiměřený poplatek, odpovídající administrativním nákladům spojeným s poskytnutím požadovaných informací.
 1. Pokud se Zákazník domnívá, že zpracováním jeho Osobních údajů došlo k porušení příslušných právních předpisů, má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (adresa: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, el. podatelna: posta@uoou.cz) nebo u předsedy Úřadu pro ochranu osobních údajů v Polsku (www.uodo.gov.pl).

7. Kontakt

Advanto Group s.r.o.

Adresa: Běhounská 5/18, Brno-město, 602 00 Brno

Tel.: +420 277 279 963

E-mail: gdpr@advanto.cz

Advanto Polska Sp. z o.o.

Adresa: ul. Grzybowska 2/29, 00-131 Warsaw

Tel.: +48 22 104 20 07

E-mail: gdpr@advanto.io

Účinnost od: 1.2.2024

Stránky Advanto.cz používají k poskytování svých služeb soubory Cookies. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů Cookies. Více v našich Zásadách ochrany osobních údajů.