Zásady ochrany osobných údajov

Advanto

Tieto zásady ochrany osobných údajov (ďalej len "Ochrana súkromia") opisujú, aké informácie spoločnosť Advanto (ďalej len "Dodávatel"), zhromažďuje a spracováva  od svojich existujúcich a/alebo potenciálnych zákazníkov, užívateľov a/alebo návštevníkov (ďalej len "Zákazník") internetovej aplikácie Doskytovateľa umiestnenej na adrese: moje.advanto.io (alebo moje.advanto.cz) (ďalej len "Aplikácia"), a aké bezpečnostné opatrenia sú zavedené na zabezpečenie potrebnej ochrany.

Advanto je skupino spoločností, korú tvoria:

 • Advanto Group s.r.o., 08863032, so sídlom Běhounská 5/18, Brno-město, 602 00 Brno, tel.: +420 277 279 963
 • Advanto Capital s.r.o., IČ: 19913788 so sídlom Italská 2581/67, 120 00 Praha – Vinohrady
 • Advanto Polska Sp. z o.o., so sídlom Grzybowska 2/29, Varšava, 00-131, Polsko, registrovaná pod číslem KRS0001054129

Návštevou a/alebo používaním Aplikácie Zákazník súhlasí s touto Ocharnou súkromia. Dodavatěľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť alebo upraviť podmienky Ochrany súkromia.

Ochrana osobných údajov sa riadi najmä nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len "Nariadenie").

 

1.     Spracúvané osobné údaje

 1. Spracúvané osobné údaje Zákazníka sú najmä: (i) identifikačné údaje (meno a priezvisko, dátum narodenia a rodné číslo) a (ii) adresné a kontaktné údaje (telefón a e-mail, adresa, IP adresa zariadenia), (iii) popisné (zamestnanecké) údaje (osobné číslo zamestnanca), (iv) bankové údaje (číslo bankového účtu), (v) mzdové údaje (informácie o výške odmeny, odpracovanom čase, uskutočnených platbách), (vi) informácie o komunikácii poskytovateľa služieb so zákazníkmi a (vii) informácie o používaní aplikácie zákazníkom (ďalej len "Osobné údaje").
 2. Osobné údaje poskytuje priamo Zákazník alebo zamestnávateľ Zákazníka, ako je tento pojem definovaný vo Všeobecných podmienkach, alebo spoločnosť skupiny Advanto na základe Základnej zmluvy a na účely plnenia zmlúv so Zákazníkmi
 3. Zákazník berie na vedomie, že je povinný poskytovať Osobné údaje vždy správne a pravdivo a bez zbytočného odkladu informovať Dodávateľa o akýchkoľvek zmenách.

2.     Účely spracovania osobných údajov

 1. Dodávateľ spracúva Osobné údaje na základe:
 • plnenie zmluvy uzavretej so Zákazníkom (ďalej len "Zmluva");
 • dodržiavanie zákonných povinností a/alebo
 • oprávnené záujmy Dodávateľa.
 1. Dodávateľ spracúva Osobné údaje na tieto účely:
 • Identifikácia a overovanie Zákazníkov: Dodávateľ je povinný identifikovať a overiť totožnosť Zákazníka v priebehu poskytovania služieb podľa Zmluvy. Dodávateľ spracúva tieto Osobné údaje pri plnení Zmluvy. Osobné údaje sa spracúvajú počas trvania Zmluvy a následne po dobu troch rokov od jej ukončenia.
 • Používanie Aplikácie: Dodávateľ musí v záujme zabezpečenia funkčnosti plikácie spracúvať oobné údaje, aby umožnil zkazníkovi plnohodnotný prístup k alikácii a jej používanie, aby určil rozsah, v akom je možné odstúpiť od zmluvy, a aby zabezpečil, že žiadosť o odstúpenie od luvy bude skutočne podaná a spracovaná doávateľom. Tieto osobé údaje Dodávateľ spracúva v rámci plnenia Zmluvy. Osobné údaje budú spracúvané počas trvania Zmluvy a následne počas troch rokov po jej ukončen.
 • Komunikácia so Zákazníkom a riešenie sťažností: Dodávateľ spracúva Osobné údaje na účely vybavovania žiadostí, námietok a sťažností Zákazníka. Dodávateľ spracúva tieto Osobné údaje v súvislosti s plnením Zmluvy. Osobné údaje sa spracúvajú počas trvania Zmluvy a následne tri roky po jej ukončení.
 • Kontrola a prevencia podvodov: Dodávateľ spracúva Osobné údaje Zákazníkov a prípadne aj iných osôb na účely kontroly používania Aplikácie a prípadného odhaľovania podvodov s cieľom chrániť svoje záujmy a záujmy Zákazníkov. Dodávateľ spracúva tieto Osobné údaje na základe svojho oprávneného záujmu. Osobné údaje sa spracúvajú počas trvania Zmluvy a následne tri roky po jej ukončení a v prípade zistenia podvodu počas doby jeho následného riešenia.
 • Zlepšovanie Aplikácie: Dodávateľ spracúva Osobné údaje s cieľom zlepšiť Aplikáciu, aby čo najlepšie spĺňala očakávania Zákazníkov a reagoval na vývoj trhu. Dodávateľ spracúva tieto Osobné údaje na základe svojho oprávneného záujmu. Osobné údaje sa spracúvajú počas trvania Zmluvy.
 • Postúpenie pohľadávok a riešenie sporov: Dodávateľ spracúva Osobné údaje Zákazníkov a prípadne iných osôb na účely určenia svojich právnych nárokov alebo postúpenia pohľadávok a ich prípadného vymáhania alebo obhajoby. Dodávateľ predáva tieto Osobné údaje spolupracujúcim subjektom (napr. faktoringovým spoločnostiam, bankám a pod.) Dodávateľ spracúva tieto Osobné údaje na základe svojho oprávneného záujmu. Osobné údaje sa spracúvajú po dobu nevyhnutnú na ochranu záujmov Dodávateľa.
 • Priamy marketing: Dodávateľ spracúva Osobné údaje Zákazníka na účely informovania Zákazníka o svojich službách a produktoch. Dodávateľ spracúva tieto Osobné údaje na základe svojho oprávneného záujmu. Osobné údaje sa spracúvajú počas trvania Zmluvy.
 1. Dodávateľ bude uchovávať údaje a informácie vrátane Osobných údajov počas vyššie uvedeného obdobia, pokiaľ zákon nevyžaduje dlhšie obdobie uchovávania. Po uplynutí stanoveného obdobia uchovávania Dodávateľ Osobné údaje vymaže.
 1. V prípade, že Zákazník nedokončí svoju registráciu v rámci Aplikácie, Osobné údaje budú vymazané najneskôr do 365 (tristošesťdesiatpäť) dní od posledného kroku v neúplnom procese registrácie.
 1. V prípade, že Zákazník zruší svoj účet v Aplikácii bez toho, aby uskutočnil výber alebo využil iné služby Advanto, Osobné údaje budú vymazané najneskôr 90 dní po zrušení účtu Zákazníkom.
 1. Osobné údaje sa spracúvajú v elektronickej forme automatizovaným spôsobom alebo v papierovej forme neautomatizovaným spôsobom. Dodávateľ nevykonáva automatizované individuálne rozhodovanie v zmysle článku 22 Nariadenia.

3.     Súbory cookie a používanie anonymných údajov

 1. Pri používaní Aplikácie Dodávateľ používa tzv. cookies, čo sú malé dátové súbory, ktoré sa po návšteve Webovej stránky uložia do zariadenia Zákazníka a ktoré zlepšujú používateľský zážitok pri návšteve Webovej stránky. V rámci používania súborov cookie Dodávateľ zaznamenáva URL adresu Zákazníka, IP adresu, typ a jazyk prehliadača, názov hostiteľa, rozlíšenie obrazovky, miesto a časové pásmo, typ zariadenia a dátum a čas návštevy Aplikácie, ako aj informácie o tom, ktorú časť Aplikácie Zákazník navštívil.
 2. Ak Zákazník navštívi Aplikáciu a nastavenia jeho prehliadača umožňujú ukladanie súborov cookie na jeho koncové zariadenie, Dodávateľ považuje takéto nastavenia za súhlas so spracovaním Osobných údajov a ukladaním súborov cookie. Ak si Zákazník neželá ukladanie súborov cookie na svojom zariadení, môže túto funkciu na svojom zariadení vypnúť.

4.     Prenos osobných údajov

 1. Dodávateľ neprenáša Osobné údaje žiadnej tretej strane, s výnimkou:
 • zamestnávateľa Zákazníka, ako je tento pojem definovaný vo Všeobecných obchodných podmienkach, podľa Zmluvy,
 • spoločnosti v rámci akupiny Advanto v súlade so Zmluvou o pracování Údajou a na účely plnenia Zmluvy so Zákazníkom,
 • poskytovateľov platobných služieb na správu výberu,
 • poskytovateľov účtovných, daňových a/alebo právnych služieb,
 • poskytovateľov serverových služieb,
 • poskytovateľov wbových analytických a hodnotiacich nástrojov,
 • poskytovateľov SMS brán (telefónne číslo),
 • poskytovateľov služieb zákazníkom.

V týchto prípadoch budú Osobné údaje poskytnuté len v minimálnom (nevyhnutnom) rozsahu. Dodávateľ môže poveriť spracovaním Osobných údajov tretiu stranu (ako sprostredkovateľa).

Dodávateľ neprenáša Osobné údaje do tretej krajiny mimo Európskej únie alebo medzinárodnej organizácie.

5.     Zabezpečenie

 1. Osobné údaje Zákazníkov sú primerane chránené pred stratou, zničením, zmenou, zneužitím, neoprávneným zverejnením, prenosoma/alebo spracovaním prostredníctvom vhodných technických a organizačných opatrení prijatých s prihliadnutím na súčasný stav techniky, náklady na ich zavedenie, povahu, rozsah, kontext a účely spracovania, ako aj na úroveň rizík pre práva a slobody fyzických osôb.
 1. S cieľom dosiahnuť potrebnú úroveň bezpečnosti Dodávateľ zaviedol najmä tieto technické a organizačné opatrenia, systémy vnútornej kontroly a prostriedky ochrany informačných technológií:
 • antivírusovú ochranu,
 • zabezpečenie výpočtovej techniky (napr. používateľské meno a heslo),
 • šifrovanie údajov (certifikát SSL),
 • obmedzenia týkajúce sa uchovávania, manipulácie a/alebo likvidácie údajov,
 • fyzické zabezpečenie priestorov (napr. uzamykateľné vstupné dvere, prístupové karty, skrinky),
 • pravidelné zálohovanie a obnoviteľnosť údajov atď.

 

6.     Práva Zákazníkov

 1. Zákazník má v súvislosti so spracovaním Osobnýchúdajov tieto práva:
 • Právo na prístup k osobnýmúdajov: Zákazník má právo požadovať od Dodávateľa informácie, napríklad o tom, či sa jeho Osobné údaje spracúvajú, a ak áno, má právo na prístup k informáciám o účeloch spracúvania, kategóriách dotknutých Osobných údajov, príjemcoch alebo kategóriách príjemcov atď. Zákazník má právo na poskytnutie kópií spracúvaných Osobných údajov.
 • Právo na opravu Osobných údajov: Zákazník má právo na opravu nepresných alebo neúplných Osobných údajov.
 • Právo na vymazanie Osobných údajov ("právo byť zabudnutý"): Zákazník má právo v stanovených prípadoch - napríklad ak spracúvané Osobné údaje už nie sú potrebné na stanovené účely - požiadať Dodávateľa o vymazanie svojich osobných údajov.
 • Právo na obmedzenie spracovania: V určitých prípadoch má Zákazník právo obmedziť spracovanie Osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, napr. ak popiera presnosť Osobných údajov.
 • Právo na prenosnosť údajov: Právo na prenosnosť Osobných údajov sa uplatňuje len v prípade, že Osobné údaje poskytuje Zákazník Dodávateľovi (i) na základe Zmluvy alebo súhlasu so spracovaním a (ii) sú spracúvané automatizovanými prostriedkami. Pri uplatnení práva na prenosnosť Dodávateľ zašle Osobné údaje Zákazníkovi alebo ním určenému prevádzkovateľovi v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte.
 • Právo odvolať súhlas: Ak sa Osobné údaje spracúvajú na základe súhlasu so spracovaním osobných údajov, zákazník ho môže kedykoľvek odvolať.
 • Právo vzniesť námietku: Ak sa spracúvanie Osobných údajov vykonáva na účely oprávnených záujmov Dodávateľa alebo na plnenie úlohy vykonávanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, vrátane automatizovaného rozhodovania a/alebo profilovania, Zákazník má právo namietať proti spracovaniu.
 1. Zákazník môže uplatniť svoje práva tak, že požiada o zaslanie e-mailu na adresu gdpr@advanto.io. Dodávateľ vybaví žiadosť čo najskôr, najneskôr však do jedného (1) mesiaca. Dodávateľ je oprávnený v prípade potreby a s ohľadom na zložitosť a počet žiadostí predľžiť lehotu až o dva (2) mesiace. Dodávateľ informuje Zákazníka o predĺžení lehoty.
 1. Všetka komunikácia a výpisy (vrátane vybavovania žiadostí Zákazníkov) sa poskytujú bezplatne. Ak je však žiadosť Zákazníka zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná, najmä opakovaná, Dodávateľ je oprávnený účtovať za jej spracovanie primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom spojeným s poskytnutím požadovaných informácií.
 1. Ak sa zákazník domnieva, že spracovaním jeho Osobných údajov boli porušené príslušné právne predpisy, má právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov (adresa: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, e-mail: posta@uoou.cz) alebo predsedovi Úradu na ochranu osobných údajov v Poľsku (www.uodo.gov.pl). 

7.     Kontakt

Advanto Group s.r.o.

Adresa: Běhounská 5/18, Brno-město, 602 00 Brno

Tel: +420 277 279 963

E-mail: gdpr@advanto.cz

Advanto Polska Sp. z o.o.

Adresa: ul. Grzybowska 2/29, 00-131 Warsaw

Tel.: +48 22 104 20 07

E-mail: gdpr@advanto.io

Účinnosť od: 1.2.2024

Stránky Advanto.cz používají k poskytování svých služeb soubory Cookies. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů Cookies. Více v našich Zásadách ochrany osobních údajů.